Allmänna villkor

 1. Tjänsten

  1. IT-Partner ska leverera tjänster och/eller utföra uppdrag åt Kunden (”Tjänsten”) i enighet med det avtal som har ingåtts mellan IT-Partner och Kunden (”Avtalet”). Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) utgör en integrerad del av Avtalet och ska äga tillämpning på Tjänsten.
  2. Kunden ansvarar för att nödvändig maskinell utrustning, hårdvara, datortillbehör, programvara, licenser, nätverk och uppkopplingar, övrig infrastruktur samt annan erforderlig utrustning finns tillgänglig för IT-Partners utförande av Tjänsten. Kunden ska tillhandahålla lämpliga lokaler för Uppdragets genomförande.
  3. Kunden ska förse IT-Partner med de instruktioner och underlag som enligt IT-Partner krävs för att IT-Partner ska kunna utföra Uppdraget, liksom löpande därefter se till att instruktioner och underlag är fortsatt aktuella. Kunden svarar för kontroll av Tjänstens utförande.
 2. Personal

  • IT-Partner har rätt att under Tjänstens genomförande låta sin personal delta i planerad utbildning, om Kunden informerats senast en månad i förväg. IT-Partners personal ska också ges möjlighet att delta i interna möten och seminarier liksom att ta avtalsenlig semester.
  • Om person som är engagerad i Tjänsten slutar sin anställning, sjukskrivs under längre period, inkallas för militärtjänst eller är frånvarande av liknande skäl ska IT-Partner utse annan lämplig person att genomföra Tjänsten. Önskar IT-Partner i övrigt byta personal ska detta ske först efter samråd med Kunden.
  • Kunden ska tillhandahålla egen personal i erforderlig utsträckning.
  • Parterna förbinder sig att under Tjänstens genomförande och under en period av 12 månader efter Tjänstens slutförande inte anställa eller aktivt verka för att anställa person, som är eller har varit engagerad i Tjänsten.
 3. Ersättning

  • Om inte annat angivits skriftligen utförs Tjänsten på löpande räkning. Arbete debiteras löpande med de timarvoden som anges i Avtalet. På angivna priser och ersättningar tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
  • Rese- och traktamentsersättning debiteras med belopp motsvarande självkostnad. Restidsersättning debiteras med 50 procent av timarvode enligt Avtalet.
  • För överenskommet övertidsarbete under helgfria veckodagar debiteras 150 procent av timarvodet och på lördagar samt helgdagar debiteras 200 procent av timarvodet, om ej annat anges i Avtalet.
  • Eventuella utlägg avseende sådant som Kunden är skyldig att bekosta debiteras med belopp motsvarande självkostnad.
  • IT-Partner har rätt att justera i Avtalet angivna priser motsvarande det högsta av konsumentprisindex eller tre procent, att uppräknas årligen den 1 januari.
 4. Betalning

  • IT-Partner fakturerar en gång per månad enligt vad som anges i Avtalet. Av fakturan ska för löpande arvode framgå antalet arbetstimmar och timarvode för varje i Tjänsten deltagande person.
  • Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturans utställandedatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Skulle Kunden trots påminnelse inte betala utstående fordring, har IT-Partner rätt att tills vidare avbryta utförande av Tjänsten och få ersättning för därav förorsakade kostnader.
 5. Sekretess

  • Parterna förbinder sig att inte utlämna, visa eller för tredje part återge uppgifter eller dokument som utgör konfidentiell information. Med ”konfidentiell information” avses exempelvis uppgifter om part eller dess produkter och tjänster, utvecklingsarbete, prissättning och taxor, kundrelationer och tekniska upplysningar eller marknadsstrategier och affärsupplägg. Konfidentiell information omfattar all typ av icke offentlig information, sakkunskap och affärshemligheter som rimligen kan anses vara konfidentiell eller bör betraktas som konfidentiell.
  • Sekretesskyldigheten gäller dock inte sådan information som part kan visa har blivit känd för parten på annat sätt än under detta Avtal eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter ska andra parten informeras om detta innan utlämnandet sker.
 6. Immateriella rättigheter och äganderätt

  • IT-Partner eller tredje part äger samtliga immateriella rättigheter till det som IT-Partner tillhandahåller Kunden, om inte annat särskilt anges. Kunden erhåller därvid en icke-exklusiv rätt att nyttja det som tagits fram av IT-Partner, som beställts av Kunden som en del av Tjänsten och som Kunden bekostat.
  • Kunden tilldelas eller erhåller genom Avtalet inga andra nyttjanderätter, licenser eller rättigheter än vad som uttryckligen överenskommits i Avtalet.
 7. Hårdvara och mjukvara från tredje part

  • IT-Partner kan av Kunden få i uppdrag att införskaffa hårdvara, mjukvara och/eller tjänst från tredje part. IT-Partner har rätt att vidarefakturera Kunden för sådana inköp i enlighet med Villkoren. IT-Partner har även rätt att anvisa den tredje parten att leverera och fakturera direkt till Kunden.
  • Om IT-Partner införskaffar hårdvara och/eller mjukvara på uppdrag av Kunden, ska IT-Partner om så är möjligt och på Kundens bekostnad överlåta de garantier och förpliktelser den tredje parten har gentemot IT-Partner direkt till Kunden.
  • För de fall Tjänsten innefattar mjukvara, hårdvara eller tjänst från tredje part, ska sådan tredje parts avtal och villkor gälla för sådan tredjepartsprodukt. Om Kunden nyttjar Microsoftprodukter och/eller tjänster inom ramen för Tjänsten, ska Microsofts villkor tillämpas för sådan produkt och/eller tjänst. Kunden kan ta del av sådana villkor vid prenumerationsstart av viss tjänst, samt ta del av villkoren på följande angiven webbplats, eller annan av Microsoft anvisad plats: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx.
  • Genom användning av Microsoft-produkt godkänner Kunden eventuella villkor från Microsoft för Microsofts produkter och/eller Tjänster som ingår i Tjänsten.
  • IT-Partner ansvarar inte på något sätt för hårdvara, mjukvara och/eller tjänst från tredje part, exempelvis gällande skada, funktionalitet, oväntad funktionalitet, prestanda, påverkan på annan egendom m.m.
 8. Ansvar

  • IT-Partner ansvarar för funktionalitet och prestanda endast enligt vad som uttryckligen anges i Avtalet. Om IT-Partner tillhandahåller molntjänster och/eller backuptjänster som en del av Tjänsten gäller de servicenivåer (SLA) som anges i Avtalet.
  • IT-Partners skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada orsakad på grund av IT-Partners vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte indirekt skada som t ex utebliven vinst eller besparing, förlust av data eller följdskador. IT-Partners totala skadeståndsansvar är begränsat till den totala kostnaden som Kunden har erlagt till IT-Partner för Tjänsten det år då skadan inträffade.
  • IT-Partners ansvarar inte i något fall för skada, fel, brist m.m. som beror på Kunden eller som Kunden ansvarar för enligt Avtalet, exempelvis fel i utrustning och mjukvara enligt avsnitt 1.2 ovan samt otillräckliga instruktioner eller underlag.
 9. Underkonsulter

  • IT-Partner har rätt att anlita underkonsult för utförande av Tjänsten.
  • IT-Partner ansvarar för underkonsultens arbete, under förutsättning att underkonsultens arbetsuppgifter och kompetensområde är detsamma som IT-Partners. IT-Partner ansvarar inte om underkonsulten tillhandahåller tjänster som inte innefattar IT-Partners huvudsakliga arbetsområde. IT-Partner ska informera Kunden innan sådan underkonsult anlitas om det inte är uppenbart eller borde vara uppenbart för Kunden.
 10. Behandling av personuppgifter

  • Om IT-Partner i samband med Tjänsten behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden, är Kunden personuppgiftsansvarig och IT-Partner är personuppgiftsbiträde. Kunden ansvarar som personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Om IT-Partner kan komma att behandla personuppgifter vid utförande av Tjänsten, ska parterna ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal avseende personuppgiftsbehandlingen. IT-Partner ska endast behandla personuppgifter enligt Kundens skriftliga instruktioner och personuppgiftsbiträdesavtalet.
  • IT-Partner kommer som personuppgiftsansvarig att behandla personuppgifter hänförliga till av Kunden angivna kontaktperson(er), i syfte att administrera affärsrelationen med Kunden. Behandlingen kommer att ske i enlighet med IT-Partners dataskyddspolicy, som utgör en bilaga till Avtalet. Kunden åtar sig att informera angivna kontaktpersoner om IT-Partners dataskyddspolicy och dess innehåll, senast i samband med IT-Partners insamling av personuppgifter.
 11. Force majeure

  • Händelser utanför parternas kontroll som hindrar Tjänstens genomförande berättigar vardera parten att helt inställa Tjänsten utan rätt till skadestånd för den andra parten.
 12. Uppsägning av Tjänsten

  • Endera part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet senast tre månader före utgången av då gällande 12-månadersperiod enligt Avtalet
  • Vid uppsägnings av Avtalet utgår ersättning till IT-Partner för utfört arbete, nedlagda kostnader och styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Avvecklingskostnaderna beräknas på följande sätt:
 13. Ett medelvärde av de kostnader enligt Avtalet som Kunden har haft under de senaste 12 månaderna förutom den sista månaden beräknas.
 14. IT-Partner har rätt till ersättning enligt nedanstående baserat på medelvärdet enligt (a):
Avtalstid (mån) Ersättning av medelvärdet
0 – 12 100 procent
13 – 24 65 procent
> 25 50 procent
 • IT-Partner har vidare rätt att häva Avtalet om Kunden på ett väsentligt sätt brutit mot Avtalet, om Tjänsten väsentligen ändras eller utökas, eller om Kunden försätts i konkurs, inställt betalningar eller på annat sätt kan anses vara på obestånd. IT-Partner har då rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader.
 • Övrigt
  • Om Avtalet och Villkoren innehåller motstridiga skrivningar, ska Avtalet äga företräde.
  • Ändringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna för att vara bindande.
  • Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga godkännande. IT-Partner får dock utan Kundens godkännande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.
 • Tillämplig lag och tvistlösning
  • Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och Villkoren.
  • Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

* * * * *