Kraven på IT för arkitektfirmor

Kraven på IT för arkitektfirmor

Olika företag har olika krav på IT. Det beror bland annat på organisationens storlek och på hur IT-intensiv verksamheten är. Det finns emellertid gemensamma nämnare för företag som verkar inom samma bransch. Här är typiska IT-behov för arkitektfirmor.

Flera av våra kunder är arkitektkontor. De är IT-intensiva eftersom de behöver lagra stora mängder information, arbetar med avancerad programvara och i olika system. SaaS-lösningar som BIM, CAD och projekthanteringsverktyg underlättar arkitektens vardag men skapar också utmaningar i att få hela det digitala eco-systemet att hänga ihop.

Kraven på IT

Förenklat kan vi dela in kraven på IT utifrån prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Dessa aspekter är viktiga för alla företag. Hur höga kraven är på respektive kan däremot variera och även lösningarna för att uppnå behoven.

Prestanda

Eftersom arkitektkontor använder avancerad mjukvara så är prestanda enormt viktigt.

  • Kraftfull hårdvara: Det är viktigt att välja rätt datorer så att de kan hantera de grafiktunga applikationerna.
  • Skalbara lösningar. Datorlösningarna behöver kunna växa och anpassas i takt med att behovet av prestanda ökar, vilket det ofta gör. Då kan du säkerställa den ekonomiska livslängden i investeringen.
  • Stabil uppkoppling: Arkitektkontor behöver tillräcklig bandbredd så att svarstiderna blir godtagbara och medarbetarna inte saktas ner i sitt arbete.
  • Proaktivt underhåll: Proaktiv support och underhåll är viktigt för att minska risken för problem.

Tillgänglighet

Men hänsyn till de stora informationsmängderna och de krävande systemen så behöver arkitektkontor angripa tillgänglighet lite annorlunda än många andra bolag.

  • Balans mellan tillgänglighet och kostnad. En hybridlösning är ofta en bra lösning eftersom arkitektkontor behöver lagra stora mängder data. Du kan lagra viss information i molnet för att säkra god tillgänglighet och annan information på egna servrar, vilket är fördelaktigt av kostnads- och prestandaskäl.
  • Anpassade lösningar för distansarbete. För att kunna arbeta på distans, där du sällan har en lika kraftfull dator som på kontoret, så behöver medarbetarna fjärråtkomst till sin ”superdator” på arbetsplatsen. Här behöver du göra anpassade fjärrskrivbordslösningar för att få tillräcklig prestanda. Du behöver också se över licensieringen i specialprogramvarorna för att medarbetarna ska kunna nyttja programmen på distans.
  • Behov av redundans. Arkitektkontor kan behöva redundanta miljöer eftersom de ofta har egna system. Du behöver snabbt kunna byta till reservsystemen om de ordinarie går ner.

Säkerhet

Att skydda IT-miljön mot attacker är viktigt för alla företag idag med allt vad det innebär i form av uppsättning av nätverk, underhåll och övervakning, utbildning av medarbetarna osv.

  • Behov av säkerhetsfunktioner i molntjänster. Liksom andra företag som använder molntjänster så behöver arkitektkontor nyttja de säkerhetsfunktioner som finns i molntjänsterna och konfigurera dem rätt.
  • Kontroll över enheter: Enhetshantering är viktigt för att inte utsätta företaget för onödiga risker. Du behöver veta var enheterna är, att de uppfyller en viss status och att ni kan låsa dem om de kommer på villovägar.
  • Viktigt att skydda utfört arbete: Arkitektkontor kan behöva sätta upp en hybridlösning för backup. Du behöver en backuplösning för molntjänsterna om ni vill kunna återställa data som är äldre än 30 – 90 dagar (vilket täcks av molntjänsterna men är olika lång beroende på tjänst). Om ni använder lokala resurser för lagring så behöver du också ordna så att säkerhetskopiering sker, säkerställa rutiner och ställa in tidsfönster för återställning.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kännetecknas arkitektkontor av sina höga krav på prestanda. De behöver säkerställa att deras medarbetare kan arbeta utan fördröjningar med den sofistikerade mjukvara de använder. De har också stora behov av lagringsutrymme för att kunna spara bilder, ritningar och andra stora filer.

Vid sidan av generella åtgärder för att inte utsätta företaget för onödiga säkerhetsrisker behöver arkitektkontor se över sina krav på backup och återställning. Detta för att inte riskera att tappa dyrbar information från arbete de redan utfört för kunders räkning.

Övergripande gäller det att anpassa IT-miljön och hitta en optimal balans mellan kraven på prestanda, tillgänglighet, säkerhet – och kostnad.