Matcha IT till din bransch

Matcha IT till din bransch

Behovet av IT är individuellt för varje organisation. Men det finns gemensamma nämnare inom vissa branscher som ger specifika krav på IT. Vi arbetar mycket med arkitektkontor, konsultföretag och bolag i finanssektorn. Här är typiska behov av IT i dessa branscher.

Få företag kan köra sin verksamhet med ett längre stopp i sina IT-system. För vissa företag får systemen aldrig gå ner.

IT är idag en central del av alla verksamheter. Samtidigt gäller det att anpassa din IT utifrån det egna företagets behov, så att den matchar det ni behöver i form av säkerhet, prestanda, och tillgänglighet – till en rimlig kostnad.

Under årens lopp har vi på IT-Partner kommit att arbeta med företag i huvudsakligen tre olika branscher, nämligen arkitektkontor, konsultföretag och företag i finanssektorn.

Arkitektkontor – prestanda och lagring

Arkitektkontor arbetar typiskt med mycket bilder, ritningar och andra väldigt stora filer. De använder specialprogram vid sidan av de vanliga Word, Excel och Teams och behöver licenser för t.ex. Adobe, AutoCad, Archicad och liknande.

Det här ställer flera särskilda krav på IT, som bland annat:

  • Kraftfulla datorer som kan hantera de grafiktunga applikationerna och en stabil uppkoppling så att svarstiderna blir godtagbara (och medarbetarna inte saktas ner i sitt arbete).
  • Stort behov av lagringsutrymme. Molnlagring är inte lika självklar som för många andra företag med tanke på de stora mängderna data. Egna servrar är ofta fördelaktigt av både kostnad- och prestandaskäl samtidigt som molnet har fördelar i form av tillgänglighet. En hybridlösning är ofta en bra väg framåt.
  • Anpassade lösningar för distansarbete. För att kunna arbeta på distans, där man sällan har en lika kraftfull dator som på kontoret, så behöver medarbetarna fjärråtkomst till sin ”superdator” på arbetsplatsen. Här behöver man göra anpassade fjärrskrivbordslösningar för att få tillräcklig prestanda. Man behöver också se över licensieringen i specialprogramvarorna för att medarbetarna ska kunna nyttja programmen på distans.

Konsultföretag – stabilitet och tillgänglighet

För konsultföretag utgör vanligen konsulterna den stora kostnadsmassan. När konsultföretaget säljer konsulttimmar så behöver konsulterna vara igång och kunna arbeta störningsfritt. Konsulter brukar sätta sig in i sina projekt snabbt, omsättningen på personer kan i vissa fall vara hög och byte av utrustning sker oftare än i många andra branscher. IT behöver matcha denna verklighet på olika sätt.

Här är några vanliga krav på IT från konsultbolag:

  • Snabb uppsättning av arbetsplatser. En ny konsult behöver vara igång från dag 1 med tillgång till hela sin verktygslåda. Detta sker lämpligen genom att standardisera och automatisera uppsättningen av datorer med hjälp av mallar. En standardiserad uppsättning säkrar dessutom rätt behörigheter till rätt personer och underlättar byte av dator oavsett skäl.
  • Hög stabilitet och tillgänglighet i datorer och applikationer. Om en dator slutar fungera så behöver konsulten en reservlösning för att snabbt kunna fortsätta med arbetet.
  • IT-support behöver finnas så att alla kan få den hjälp de behöver direkt i händelse av strul. Proaktiv support och underhåll minimerar risken för problem.

Finansbolag: säkerhet och lagkrav

Finansbolag verkar i en sektor med extra stora krav på IT, speciellt om de erbjuder mjukvara för sina kunder. Finansbolagens krav på upptid och återställning är högre än i de flesta andra branscher.

Företagen i finanssektorn behöver leva upp till legala krav och säkerhetskrav som kan komma från både finansinspektionen, branschorganisationer och kunder. Det är inte ovanligt att de utsätts för kundrevisioner och behöver visa att de uppfyller en mängd olika krav på säkerhet och tillgänglighet, vilket blir viktigt för att vara konkurrensmässig.

Här är exempel på kraven på IT hos finansbolag:

  • Höga säkerhetskrav är ett framträdande behov. Man behöver dra nytta av alla säkerhetsinställningar som finns tillgängliga, kryptera sin kommunikation och ha ständigt övervakade brandväggar. Man bör också löpande göra sårbarhetsanalyser för att upptäcka eventuella brister i sin IT-miljö.
  • Redundanta miljöer. Om systemen går ner så behöver finansbolaget redundanta miljöer så att de snabbt kan byta till en annan miljö. Kraven på hur dessa ”reservsystem” ska byggas och uppdateras samt möjligheterna för återställning är högre än i de flesta andra branscher.
  • Disaster recovery. Finansbolaget behöver en plan för hur reservsystemet kickas igång och blir tillgängligt inom den tid man beslutat som en acceptabel nedtid. I denna plan bör man också inkludera t.ex. hantering av avbrutna processer. Det är nämligen mycket mer komplicerat att återfå det du gjort i en process jämfört med exempelvis ett dokument.
  • Sekundära arbetsplatser. Eftersom många uppgifter är tidskritiska så behöver medarbetarna tillgång till reservlösningar. Om en dator strular eller fibertråden grävs av ute på gatan så behöver de ändå kunna utföra uppgiften t.ex. innan börsen stänger.

Gemensamt för alla

Även om säkerhet, prestanda, tillgänglighet och kostnad är viktigt för alla företag idag så skiljer sig alltså nivån på dessa krav. Kraven påverkas bland annat av vad som är viktigt i branschen och av hur IT-intensiv verksamheten är.

Gemensamt för de tre branscherna ovan är att IT behöver få tillräckligt hög prioritet. Annars kan du reaktivt behöva åtgärda fel, vilket påverkar både säkerhet och tillgänglighet samtidigt som kostnaderna lätt skenar iväg.

Med ett proaktivt förhållningssätt och levande förvaltning av IT-miljön kan du istället upptäcka eventuella sårbarheter och sätta in åtgärder i tid. Så att er IT fortsätter att fungera smärtfritt.