4 skäl att se över er IT-drift

IT-drift

IT har blivit något centralt i alla verksamheter och mycket nytt har tillkommit som ansvarsområden för en IT-organisation. IT idag ska proaktivt stödja produktivitet och verksamhetsutveckling och bidra till transformation och innovation. Samtidigt har vikten av IT-drift ökat, för utan fungerande grund-IT fungerar ingenting. Här är varför VD behöver säkra att organisationen har kontroll över IT-drift.

Även om mycket fokus hamnar på att få affärsvärde från IT så finns grunduppgifterna kvar – den löpande driften som sker i bakgrunden, helst utan att användarna märker den. IT-drift har till och med blivit viktigare över tid eftersom säkerhetsriskerna och komplexiteten i våra IT-miljöer ökat.

IT-driftsarbetet ligger på personer med IT-kompetens men VD och ledning har en roll i att säkerställa att organisationen har den IT-drift den behöver. Ska ni hantera IT-drift internt eller lägga ut på en IT-serviceleverantör? Har den egna IT-organisation rätt förutsättningar?

Minska risken att IT-system underpresterar eller fallerar

En organisation är sårbar om IT-systemen underpresterar eller fallerar. Det påverkar inte bara medarbetarnas möjligheter att prestera. Ett nätverk som går ner, data som går förlorad eller ett intrång kan få långtgående konsekvenser.

IT-drift är således ett av flera områden som ledningen behöver adressera för att ta kontroll över företagets IT.

IT-driften ska se till att:

  • Ni har fullgod säkerhet mot intrång och attacker
  • Er data backas upp med en frekvens som möter era krav
  • Ni har proaktivt underhåll för att undvika nedtid och säkerhetsrisker, och att
  • IT bara fungerar så att hela organisationen kan arbeta effektivt utan strul

Vad ingår i IT-drift?

Drift och underhåll är alltså det som IT-avdelningen, eller en IT-serviceleverantör, gör proaktivt för att öka säkerheten och minimera risken för strul, nu och i framtiden. Till exempel:

  • Löpande underhåll och uppdateringar av nätverk, servrar och applikationer för att motverka säkerhetsluckor, försämrad prestanda och brister i funktioner
  • Säkerhetsåtgärder och skydd i form av brandvägg, antivirus, backuper och återställning av data
  • Hantering av licenser och klienter
  • Support för användare, klienter och applikationer
  • Övervakning för att kunna upptäcka avvikelser, hot och brister i god tid
  • Regelbundna uppföljningsmöten med verksamheten med genomgång av övervakningsstatistik, vidtagna åtgärder, IT-leveranser, förbättringsförslag och nytillkomna behov.

Här kan du läsa mer om hur vi på IT-Partner arbetar med övervakning, drift, underhåll och support.

Ta kontroll över IT

Sammanfattningsvis är effektiv IT-drift en kritisk del av en fungerande IT. Det gör att IT kan fungera i bakgrunden utan att märkas, vilket är bra eftersom det är ett tecken på att inget är fel. Bra IT-drift minskar också riskerna för driftstopp, intrång och dataförlust vilket kan få allvarliga konsekvenser på den dagliga verksamheten.

IT-drift är ett av sex områden som VD och ledning bör adressera för att ta kontroll över IT. När vi inleder ett samarbete med en kund gör vi ofta en nulägesanalys av hur organisationen ligger till på dessa sex områden.

Läs mer här: Har du som VD kontroll över er IT?