Vad VD behöver veta om IT-styrning

IT-styrning

IT-funktionen ska tillhandahålla effektiva och säkra IT-stöd men också proaktivt stödja transformation och digitalisering. Eftersom IT och verksamhetsutveckling allt mer smälter samman behöver företag och organisationer IT-styrning för att kunna nyttja potentialen i IT.

IT-styrning (på engelska governance) handlar inte så mycket om att kontrollera att interna och externa krav efterlevs, även om det kan låta så. Regelefterlevnad är visserligen en del av IT- styrning men det handlar mer om att nyttja potentialen i IT, för att skapa mervärde för både verksamheten, kunder och enskilda användare.

Effektiv IT-styrning kräver således samverkan mellan IT, VD och ledning.

Komplext att få ihop IT och verksamhet

Den snabba teknikutvecklingen ger upphov till nya möjligheter men gör också att våra IT-miljöer blir allt mer komplexa. Det är inte helt enkelt att få ihop IT och verksamhet.

Här är utmaningar som många organisationer brottas med:

 • IT-stöd som inte tillgodoser verksamhetens behov
 • Otydlig bild av utvecklingsbehov nu och på sikt
 • Svårt att få samsyn mellan IT och verksamhet vad gäller prioriteringar av utvecklingsinitiativ
 • Otydlig beslutsprocess
 • Otydlig ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet
 • Osäkerhet om huruvida organisationens IT-leverans motiverar kostnaderna
 • Bristande kontroll över beställningar, leverantörsavtal och leverantörshantering
 • Brist på roller och kompetens för att kunna tillhandahålla den IT-utveckling verksamheten behöver

Vad är IT-styrning?

IT-styrning är konsten att styra IT så att det tillför så stort värde som möjligt till verksamheten. Väl fungerande styrning säkrar att IT-organisationen och företaget i stort arbetar mot samma mål.

IT-styrning innebär bland annat att definiera hur olika IT-frågor ska hanteras på kort och lång sikt, säkra att ni har den organisation ni behöver för att nå era mål, samt att kontinuerligt följa upp att IT-organisationen levererar det den ska.

Man brukar säga att följande områden ingår i IT-styrning:

 • Leverans av affärsnytta
 • Strategisk inriktning
 • Resultatstyrning
 • Resurshantering
 • Riskhantering

Ramverk för IT-styrning

Alla företag och organisationer behöver IT-styrning även om det för mindre företag ofta räcker med grundläggande styrningsmetoder. Till exempel att man säkerställer den kompetens organisationen behöver, har rutiner för viktiga processer och följer upp verksamhetens IT-kostnader. Samt att IT-funktionen och verksamhetsledningen löpande möts under strukturerade former för planering och uppföljning.

Större organisationer, och bolag som behöver efterleva tekniska eller finansiella krav, behöver en mer formellt och omfattande IT-styrning. Att följa en etablerad metod eller ramverk kan bidra med struktur, ”best practices” och tidsbesparingar.

Det finns många olika ramverk där COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) och ITIL (Information Tehnology Infrastructure Library) hör till de mest välkända.

IT-styrning ger kontroll över IT

Sammanfattningsvis behövs IT-styrning för att kunna nyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger och samtidigt kunna hantera utmaningar och risker. IT-styrning ska säkerställa att IT-miljön stödjer verksamhetens behov och att VD och IT-chef verkar mot samma mål.

I vårt arbete med kunder utgör IT-styrning en viktig del. Genom nära dialog med kunden över tid kan vi vara delaktiga i deras verksamhetsutveckling och bidra med rekommendationer för hur IT kan stödja behoven nu och i framtiden.

Det ger oss också förståelse för kundens prioriteringar och därmed bättre möjligheter att effektivt förvalta kundens IT-miljö.

När vi inleder ett nytt samarbete med en kund gör vi ofta en nulägesanalys av deras IT. Då tittar vi på de sex områden som är kritiska för att ta kontroll över IT, där IT-styrning är en.

Läs mer här: Har du som VD kontroll över er IT?